Pengertian hadis

Pengertian ilmu:

Pengetahuan tentang hakikat sesuatu atau kebenaran tentang sesuatu perkara.

Pengertian hadis:

Mengikut bahasa mengandungi beberapa pengertian:

 1. Yang baru
 2. Khabar atau berita
 3. Yang dekat atau tidak lama lagi

Mengikut istilah ahli2 hadis ialah segala apa yang disandarkan kepada nabi baik berupa perkataan, perbuatan, sifat tubuh badan atau kelakuan, ketetapan dan perjalanan hidup rasulullah SAW. Apa yang dimaksudkan ilmu hadis ialah satu ilmu yang disepakati oleh para ulama’ hadis tentang sanad, matan, cara hadis disampaikan oleh perawi, cara perawi menerima hadis dan sifat2 perawi yang meriwayatkan hadis itu.

Hukum mempelajari hadis:

 • Fardhu ain kepada individu.
 • Fardhu kifayah kepada orang ramai.

Pembahagian ilmu hadis:

 1. Ilmu hadis riwayah
 2. Ilmu hadis dirayah.

Ilmu hadis riwayah:

Segala apa yang disandarkan kepada nabi baik berupa perkataan, perbuatan, sifat tubuh badan atau kelakuan, ketetapan dan perjalanan hidup rasulullah SAW. Antara lain, ia juga ialah ilmu yang melengkapkan tentang petikan kata2 nabi, perbuatannya, penetapan (thabit) dan penghuraian lafaz2nya. Semua pemindahan ucapan Rasulullah SAW dan hadis baginda dengan cara penghuraian yang teliti.

Ilmu hadis dirayah:

Ilmu yang berkaitan sanad dan matan sesuatu hadis, iaitu mengenai sifat hadis tersebut samaada sahih, hasan, da’if, marfu’, maqtu,mauquf, pendek atau panjangnya hadis, cara penyampaiannya, cara penerimaannya serta sifat2 perawi itu sendiri. Ilmu ini juga membahaskan mengenai peraturan2 atau kaedah dalam meriwayatkan sesuatu hadis

Antara tajuk yang dibincangkan dalam ilmu hadis dirayah ialah:

1. Kedudukan hadis sebagai sumber perundangan.

2. Pembahagian hadis
i) Hadis Mutawatir.
ii) Hadis Ahad
3. Dari sudut sifat perawi.
i) Masyur.
ii) Aziz
iii) Gharib

4. Dari sudut bilangan perawi.
i) Sahih
ii) Hasan
iii) Dha’if

Advertisements

2 Comments »

 1. awal Said:

  lain dari yang lain!!!!!!!!!!!!!!!

 2. awal sharil Said:

  lain dari apa?


{ RSS feed for comments on this post} · { TrackBack URI }

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: